Vše je o energii a informacích


Geopatogenní zóny

 

Škola psychotroniky

 

Geopatogenní zóny - neviditelný nepřítel

Úvod

            V posledních patnácti letech je pobyt člověka v geopatogenních zónách (dále jen GPZ) námětem diskuzí jak mezi odborníky, tak mezi laiky. Dnes je již méně těch, kteří o působení GPZ na zdraví člověka pochybují. Co k tomu říct? Bohužel ani dnes na začátku XXI. století fyzika dokonale nespecifikovala GPZ a někdy se dokonce někteří fyzikové snaží řešení vlivu GPZ na zdraví člověka označit za šarlatánství. Na jedné konferenci, kde jsem měl přednášku o geopatogenních zónách, se přihlásil po mé přednášce jeden věhlasný profesor fyziky a řekl, že by chtěl vážené kolegy upozornit, že fyzika geopatogenní zóny nezná. Zeptal jsem se pana profesora, že jsem nepochopil, jestli nám chce sdělit svoje zklamání nad tím, že fyzika tuto oblast doposud neprobádala, anebo nám chce sdělit, že fyzika je na konci svých bádání a nic za tím, co bylo doposud probádáno, již neexistuje. Řekl jsem mu, že je mi velmi líto, že fyziku musí zatím nahrazovat proutkaři a že je na fyzice, aby teoreticky zdůvodnila GPZ, včetně proutkařského fenoménu. Že problém je dnes asi stejný jako v minulém století, když někteří vědátoři tvrdili, že se bude přenášet zvuk a obraz a akademická vědecká fronta se jim smála. Pan profesor se omluvil, že svoji poznámku tak nemyslel. Nechci nikoho zesměšňovat, protože by mělo být cílem nás všech přispět nějakým dílem k objasnění této problematiky.

 

     Jednou jsem byl na setkání s léčiteli a tam jeden věhlasný léčitel prohlásil, že ho zóny při léčení nezajímají, poněvadž 80 % je jich tzv. kladných, to znamená neškodících. S jeho názorem nesouhlasím. Nesouhlasím ani s názorem, že člověk se musí naučit se zónou žít, že si na ni zvykne. Víte, já bych to přirovnal asi k tomu, že budu mít zájem dělat číšníka v restauraci, ale vadí mi kouření. Protože zde však chci pracovat, řeknu si, že mi ten kouř nevadí a je to. On mi ten kouř opravdu vadit nebude, ale škodit na zdraví mi bude dál!

 

     Josef Zentrych ve své knize Třetí cesta života a i na uvedeném setkání prohlásil, že kdyby dal na proutkaře nebo na odborníky, tak je u něj bez zóny jen dvacet centimetrů čtverečných na toaletě. Na tomto měření se u něj vystřídala řada odborníků. Myslím si, že se u Zentrychů uskutečnil festival radiestezie a že by si zde Josef Zentrych mohl zřídit proutkařské muzeum s tím, že by označené zóny vyznačil jmény slavných proutkařů. Myslím si, že každý z nich hledal svoje zóny, ale že nikdo z nich nehledal zóny Zentrychovy. Tedy zónu škodící našemu význačnému bylinkáři. Prosím Pepu Zentrycha, ať se na mne nezlobí, že používám jako příklad jeho zkušenosti.

 

            V čem je tedy jádro problému. Jsou špatní a dobří proutkaři? Ne, nejsou špatní a dobří proutkaři, ale jsou proutkaři málo citliví, citliví a hodně citliví. Je to stejné, jako kdybyste například chtěli měřit napětí a ze škály měřicích přístrojů voltmetrem s rozsahem 10 V až 100 V hledali napětí o velikosti 100 mV. Nic nenajdete. A obráceně, když budete s přístrojem o rozsahu 30 mV až 300 mV měřit napětí ve voltech, tak je prakticky naměříte všude. Při průzkumu terénu je nutno hledat zónu škodlivou pro dotyčného člověka, ne pro vás. Co člověk, to originál. V elektrotechnickém provozu naměříme kolikrát úniky v mV nebo dokonce v několika voltech. Svítí nám na toto napětí žárovka, roztočí se motor, dochází k elektrokorozi? Ne, k ničemu takovému nedochází. A tak je nutno postupovat při hledání zón v bytech našich spoluobčanů. Znám jednoho proutkaře, který vám pokreslí papír různými čarami a říká, toto je zóna geopatogenní, toto je Harttmann, toto je Curie. Lidé se na ten papír s hrůzou dívají a někteří si říkají, tak to je konec. Ne, není to konec, to je teprve začátek. Začátek toho, abyste se s tímto problémem seznámili a naučili se alespoň to základní: ovládat virguli, proutek nebo spirálu. O tom jsme již v naší škole psali. Většina lidí je vystavena škodlivému záření, aniž je sama na sobě pociťují. A zejména pro ně jsou určena tato poučení. Lidé, kteří záření GPZ na sobě pociťují, sice nemají jednoduchý běžný život, ale oni si poradí.

 

            Když se podíváme do historie, vidíme, že již staří Číňané se problémem GPZ zabývali a tato místa označovali jako dračí žíly. Byl to např. čínský císař Kuang Yü, který panoval v letech 2205 - 2197 př. n. l. V Evropě popsal proutkařský jev poprve Plinius starší (23 - 28 n. l.). GPZ jsou zvláštním a výrazným přírodním jevem. Jejich podstata je velmi složitá a mnohdy představovaný model aktivního vyzařování není tím pravým obrazem GPZ. Velmi důležitým krokem při řešení této problematiky je detekce GPZ. Určování jejich průběhu pomocí geofyzikálních přístrojů určují ve skutečnosti jen doprovodné jevy GPZ. Jediným schopným indikátorem GPZ je prozatím v současné době jen člověk.

 

            Každý, kdo se o tento problém zajímá, by si měl položit tři základní otázky:

1. Proč hledat GPZ?

2. Kdy hledat GZ?

3. Jak na GAZ?

 

Proč hledat GAZ

                Většina z nás ve shonu života nesleduje problémy kolem sebe. První probuzení většinou nastává při náhlých zdravotních potížích. Náš organismus vnímá různá elektrická a magnetická pole, různé vibrace, radiace apod. I když si někteří z nás myslí, že na ně to nepůsobí, že oni nic necítí, jejich tělo to vnímá samo. Je zcela zřejmé, že GPZ začínají v našem organismu působit nejprve na buněčné bázi. Samozřejmě, že někteří z nás jsou tzv. tvrdým energetickým zdrojem pro svůj obal a dlouho tomuto záření, pokud mu jsou vystaveni, odolávají. Je nutno říct, že každý člověk má svůj energetický ochranný obal, který známe pod názvy biopole nebo aura. Jasnovidní lidé vidí nejen její tvar, ale i její barvy. Při dlouhodobém pobytu člověka v místě negativního vlivu GPZ dochází k oslabování aury, k odčerpávání její energie.  Tato interakce má za následek poškození aury, která přestává plnit svoji ochrannou funkci. Při působení GPZ se mění tvar aury, který se délkou pobytu v zóně zcela deformuje. Tím je vytvořen předpoklad pro vývoj daného onemocnění. Když dojde k narušení základního tvaru aury, začínají se tato místa vyplňovat negativní bioenergií. Jasnovidní vidí v auře místo světlých barev barvy tmavé až černé. Druh nemoci je dán stavem jednotlivých orgánů a průběhem GPZ tělem člověka. Nejhorším místem pro vznik nemoci je křížení GPZ. V Olomouci se prováděl v letech 1982 - 1983 průzkum lokalit z hlediska působení GPZ na lidský organismus. Tyto práce probíhaly pod vedením zdravotnických a územních orgánů. Průzkumy jednoznačně prokázaly negativní vliv GPZ na zdraví člověka. Prokázala se přímá souvislost mezi délkou pobytu člověka v zóně a vznikem a druhem nemoci.

 

    Jaké jsou reakce lidí na GPZ. Nejcitlivější jsou děti. Ty vylézají z postýlek nebo z nich vypadávají, utíkají do postelí rodičů nebo sourozenců, přitlačují se na sítě a mřížky postýlek nebo je ráno najdeme v úplně obrácené poloze, než jsme je večer uložili. Děti špatně spí a zdají se jim nepěkné sny. Úplně malá miminka pláčí a nemohou usnout.

            Reakce dospělého člověka mají tento charakter:

·             dlouho nemůže usnout,

·             probouzí se,

·             je nervózní,

·             má bolesti hlavy,

·             má bolesti páteře,

·             má pocit zimy nebo průvanu apod.

 

            Pro názornost uvedu dva případy vlivu GPZ na zdraví lidí. Jedna paní měla určité zdravotní potíže. Po ohledání místa jsem zjistil  GPZ na lůžku v ložnici, která zasahovala od stehen do oblasti břicha. Paní mne také informovala o tom, že její muž a později partner leželi vedle ní a oba zemřeli na problémy s hlavou. V jednom případě to byla rakovina. Při ohledání místa jsem zjistil na sousední posteli v oblasti polštáře silnou GPZ, která měla podle stupnice 12 intenzitu 8. Tento byt se nacházel v přízemí panelového domu v Praze. Ve druhé rodině v ložnici na manželských postelích měl tchán paní, která mne pozvala, tři infarkty. Tento byt potom dostali oni a její manžel zde trpěl vleklou srdeční chorobu a ve 37 letech zemřel. Potom v této posteli spávala s matkou jejich dcera, která začíná mít podobné problémy jako její otec. Při měření intenzity jsem zde naměřil intenzitu 8 stupně.

 

            Pan Michal Kubinec dělal pokusy s cílem zjistit míru škodlivosti záření zón na člověka a živé organismy. Změřil bioenergetické hodnoty člověka při jeho pobytu mimo GPZ a na GPZ. Měření ukázala, že záření ubírá organismu při jeho pobytu na GPZ 40 - 45 % bioenergie a zeslabuje tak jeho obrannou schopnost. Při přemístění člověka na místo bez škodlivé zóny, anebo po správném odrušení, získal jeho organismus znovu svoji původní bioenergetickou hodnotu. Mohu říci sám z vlastní zkušenosti, že já cítím přítomnost zóny na svém těle takto:

 

·             slabá zóna - mravenčení v nohou,

·             střední zóna - mravenčení v páteři,

·             silná zóna - silný tlak v krční páteři,

·             velmi silná zóna - bolesti v ramenou s pocitem silné tíhy.

 

            Dr. Hartmann v Německu zjistil, že při pobytu člověka v GPZ se mění odpor lidského těla. To je ukazatelem vnějšího působení na organismus a jeho vnitřní reakce. Pro měření byl zhotoven měřicí přístroj pod názvem Georytmogram. V jednotlivých lokalitách je počet, velikost GPZ a jejich intenzita různá. Zóny mohou po určité době měnit také svoje místo. Intenzitu GPZ ovlivňuje:

 

a) Hloubka anomálie

·         Vodních toků - při větší hloubce je intenzita vyzařování větší.

·         Pevných anomálií - stálá intenzita.

b) Čas

Intenzita je ovlivňována průběhem času, tj. otáčením zeměkoule. V průběhu 24 hodin byl průběh intenzity záření vysledován u velkého počtu GPZ takto:

·         23.00 - 4.00 hod. - dosahuje nejvyšších hodnot,

·         6.00 hod. - dochází k prudkému poklesu,

·         9.00 - 11.00 hod. - dosahuje nejnižších hodnot,

·         v odpoledních hodinách intenzita opět vzrůstá,

·         v noci, když je měsíc v úplňku, může intenzita překročit několikanásobně úroveň základní hodnoty.

c) Astrologické vlivy

 

Problémy s GAZ jsou, a věřím, že vysvětlení jejich podstaty, vyústilo v otázku Proč hledat GAZ.

 

Kdy hledat GAZ?

                Vždy při zdravotních potížích. Léčení člověka, který spí ve zdraví škodlivé zóně, je málo úspěšné. A ve většině případů zcela neúspěšné. Na jedné straně je dotyčný klasickou medicínou podroben např. léčbě různými medikamenty, magnetoterapii apod., nebo aplikuje bylinné čaje, bylinné preparáty a bioenergetické působení a na straně druhé jsou veškeré dobré kroky v léčení opět zničeny působením zdraví škodlivým zářením. Je to dá se říci, škoda peněz a ztráta času. A dotyčný člověk pak má dojem, že chodí k neschopnému lékaři nebo léčiteli. Oba jsou dobří, ale zóna likviduje nejen pacienta, ale také jejich práci. Vezměte si, že člověk během noci leží vystaven tomuto záření minimálně 6 hodin. Ráno vstane a je unaven, jako kdyby skládal uhlí.

 

    Kdy ještě hledat GPZ? Vždy v nových prostorách. To znamená v novém bytě, na novém pracovišti, před koupí domu, chaty nebo chalupy apod. V novém bytě je vhodné koupit nábytek až po prověření bytu z hlediska GPZ, poněvadž potom, až jsou lidé nemocní a je nutno přemístit postele, tak vám řeknou, že se to u nich jinak uspořádat nedá. Možná tomu tak v mnohých případech je, ale někdy se dává přednost přepychu před účelností. Takovým lidem je těžké pomáhat. Větším problémem než byty jsou pracoviště. Některá jsou zónami doslova protkaná a vyhnout se jim, zvláště při větším počtu pracovníků, je prostě nemožné. I s odrušením to zde bývá problematické, poněvadž odrušovací prvky je nutno po směně uschovat a druhý den opět nastavit. Ale každý člověk proutkařské schopnosti nemá.

 

Jak na GAZ

Nejdříve je nutno provést ohledání místa. To je možno provést dvojím způsobem:

1.   Na dálku pomocí nákresu.

2.   Na místě.

 

Je nutno zjistit počet zón v daném místě, potom jejich průběh a intenzitu. Samozřejmě, že nakonec nám zůstane ten nejtěžší úkol - aby lože člověka bylo prosto škodlivých zón. Nejlépe je, když přemístíme lůžko nebo pracovní místo mimo dosah zóny. Ale v mnohých případech to učinit nelze. Existuje řada doporučení, jak odrušit v bytě GAZ. Například pomocí tzv. odrušovačů, které jsou dvojího typu:

 

1. Přírodní

·             kaštany,

·             kůže z býložravce (nejlepší je beránek),

·             vaječné skořápky,

·             včelí vosk.

2. Technické

·             DAR-ZON,

·             DEAKTIVÁTOR - K

·             Biosaner,

·             Depolar,

·             různé tvarové zářiče (např. nilský kříž, pyramida, strom života apod.),

·             ZONEX

·             EKO plus

 

            Technické odrušovače v sobě skrývají jedno nebezpečí, a sice to, že mohou mít zcela neznámé a doposud neprozkoumané nežádoucí účinky. Sám jsem si to několikrát ověřil. K velmi úspěšným odrušovačům řadím prvky Ing. Aleše Rumlera - dvojitou spirálu a pětiúhelník. Je nutno si uvědomit jednu základní věc. Žádný odrušovač není univerzální a jejich rozmísťování by měl dělat člověk znalý problému. Princip spočívá v tom, že každá zóna vyzařuje na určité frekvenci a vy tímto odrušovačem vlastně provádíte interferenci (skládání) dvou záření. Frekvenci záření, laicky řečeno, rozladíte na frekvenci vhodnou pro pobyt člověka. Člověk detailně neznalý této problematiky může některým odrušovačem odrušit dané místo, ale zónu jak se říká, odhodí na postel stojící kousek dál a udělá problém člověku, který byl doposud v pohodě.

            Zde bych chtěl říct, že bych byl velmi rád, kdyby naše školství zavedlo na základním stupni dva předměty a na středních a vysokých školách minimálně jeden předmět související s touto problematikou. Malé děti mají dvě vlastnosti, které dospělý člověk nemá:

·             jsou na GAZ velmi citlivé,

·             velmi rychle se učí,

 

a proto bych se přimlouval zavést na základní škole tyto neklasifikované předměty:

·             základy zdravé výživy,

·             základy psychotroniky.

 

Tím, že by se naše děti dokázaly vhodně stravovat a věděly by, kam si mají sednout
a lehnout, ušetřili bychom ve zdravotnictví velké peníze a naše rodiny by byly zdravější. Na středních a vysokých školách bych navrhl zavést předmět Základy psychotroniky. Předmět by obsahoval základní teorie a výsledky v oblasti psychotroniky (např. jak stavět obytné domy, umísťovat technická zařízení, dopravní cesty apod.). Je potřeba si ještě říct, že pokud zónu odstraníme, dochází ve většině případů po několik dnů k nárůstu potíží u dotyčného, poněvadž jeho tělo neustále hledá zónu, na kterou si již zvyklo. Tyto potíže trvají zhruba 3 až 7 dní.

            Ideálním rušičem by byl takový rušič, který by se dal instalovat bez zvláštních odborných znalostí a nebyl by složitý z hlediska materiálu a výroby. A hlavně, aby byl aktivní vůči všem zónám. Doufejme, že čas takový objev přinese. Problematika GPZ je velmi široká a kdo tvrdí, že je to hloupost, ať to dokáže. Ještě bude asi trvat dosti dlouho, než bude možno zkonstruovat přístroj pro měření zdraví škodlivých zón - GPZ apod. Na počátku každého pokroku byla snaha několika jedinců ukázat nové věci. Proti stáli vždy lidé u moci, věhlasní vědci se svou ješitností apod. Věřím, že na začátku třetího tisíciletí již budou mít lidé rozum a dojde ke spojení schopností technických se schopnostmi senzibilními a duchovními. V jednoduchosti je řešení řady problémů. Nechtějme mít počítač ihned tam, kde zatím není k ničemu.

 

Ing. Josef Schrötter

Tento článek byl uveřejněn v Regeneraci v sedmdesátých letech

 

Vliv geopatogenních zón (GPZ) na bezpečnost železniční dopravy

________________________________________________________________

Ing. Josef Schrötter - Česká republika, Praha

 

Nejdříve bychom si měli říct, co geopatogenní zóny (dále jen GPZ) vůbec jsou. Co mezi ně patří. Aniž si to uvědomujeme, jsme každý z nás vystaven působení různých energetických záření, která působí na náš tělesný systém a mohou jej ovlivňovat krátkodobě, ale také dlouhodobě. Tyto energie lze v podstatě rozdělit do dvou základních skupin:

a) energie organická (bioenergie)

Tato energie je vyzařována přírodou -  jejími organismy. Nazýváme ji také bioenergií. V této energii je obsažen psychický faktor.

b) energie anorganická

Do této skupiny patří elektromagnetická vlnění, radiová záření, geomagnetismus, atomová energie apod.

 

Uvedené energie působí na nás při práci v zaměstnání, doma, na chatách, na cestách, ale také při odpočinku. Jejich účinnost záleží na jejich charakteru. GPZ jsou poruchy homogenity geofyzikálního pole země. První odborné práce o této problematice se objevily již po roce 1860.

 

Do GPZ patří:

Geologické a tektonické anomálie

Jsou to zlomy, poklesy, zvlnění, přesuny, styky hornin a radioaktivní lokality.

Podzemní vodní toky

Tyto jsou pravidelné nebo nepravidelné a meandrující. Čím je vodní lokalita hlubší, tím má větší intenzitu. Typickým příkladem přítomnosti škodlivých vodních lokalit je zvýšená vlhkost zdí domů a popraskané zdi.

Curryho a Hartmannovy pásy

Hartmannovy pásy probíhají mřížovitě od severu k jihu a od západu k východu. Curryho pásy probíhají mřížovitě od severozápadu k jihovýchodu a od severovýchodu k jihozápadu. Jde o kosmické narušení homogenity geomagnetického pole země.

 

Silné zdroje elektromagnetického záření, mezi které patří televizní vysilače, transformátory apod. mohou zvyšovat negativní účinky záření na lidský organismus a mohou vyvolat rušivý nebo patologický účinek.

Často dochází k jednoduchému, ale také vícenásobnému křížení daných GPZ a jejich vzájemnému ovlivnění. V jednotlivých lokalitách je množství GPZ a jejich intenzita různá.

Bylo zjištěno, že intenzitu GPZ může ovlivňovat:

a) Hloubka geologické anomálie

Vodních toků - při větší hloubce je intenzita vyzařování větší.

Pevných anomálií - stálá intenzita.

b) Čas

Intenzita je ovlivňována průběhem času, tj. otáčením zeměkoule. V průběhu 24 hodin byl průběh intenzity GPZ vysledován takto:

23.00 - 4.00 hod. dosahuje nejvyšších hodnot,

6.00 - dochází k prudkému poklesu,

9.00 - 11.00 - dosahuje nejnižších hodnot,

v odpoledních hodinách intenzita opět vzrůstá.

V noci, když je měsíc v úplňku, může intenzita překročit několikanásobně úroveň základní hodnoty.

 

Vliv GPZ na člověka

Zde je nutno rozlišovat pobyt krátkodobý spojený s určitou činností a pobyt dlouhodobý.

1. Pobyt dlouhodobý

U dlouhodobého pobytu se může jednat o pracovní místo nebo o místo určené ke spánku. Lidé, kteří pobývají v těchto místech, bývají unaveni, mají bolesti hlavy, kloubů, páteře a mají sníženou pracovní výkonnost. Nervová soustava a vnitřní orgány u nich trpí často těžkými deformacemi. Je-li nad GPZ umístěno lůžko, projeví se po pěti až deseti letech skutečné onemocnění. To záleží na citlivosti dané osoby. Tento člověk se přes den dobíjí jako akumulátor, večer je na tom výborně a ráno vstává opět unavený (vybitý). Čím déle setrvá v posteli, tím je to horší. V těchto zónách vznikají těžká nádorová onemocnění, převážně rakovinového typu. Celá řada chorob je z více jak 50 % vyvolána nevhodnou polohou lůžka nebo pracovního místa.

 

2. Pobyt krátkodobý spojený s určitou činností

Zde přicházejí do úvahy lidé citliví na geofyzikální anomálie. Tito lidé by byli dobrými "proutkaři", ale při své pracovní činnosti v zaměstnání (řidiči motorových vozidel, strojvedoucí, výpravčí, signalisté, hláskaři apod.) mohou udělat nepochopitelný úkon, který může být osudný nejen pro ně, ale i pro druhé.

 

GPZ v železniční dopravě

Často jsem se zamýšlel nad některými železničními nehodami, kdy z nepochopitelných důvodů selhal člověk (strojvedoucí, výpravčí, hradlař, hláskař nebo řidič silničního vozidla). Většina nehod se stala při správně fungujícím zabezpečovacím zařízení.

Působení GPZ v železniční dopravě lze rozdělit takto:

a) Z hlediska vlivu na bezpečnost dopravy

1. Strojvedoucí - trať

2. Dopravní zaměstnanci - trať

3. Účastník silničního provozu - trať

b) Zdravotní hledisko

při dlouhodobém pracovním pobytu.

U všech tří případů v bodě a), může dojít k ohrožení bezpečnosti železniční dopravy. V bodě tři navíc k ohrožení života účastníků silničního provozu. V bodě b), při dlouhodobém pobytu pracovníka v GPZ může dojít ke změně zdravotního stavu.

 

A. Vliv na bezpečnost dopravy

 

1.GPZ na trati (strojvedoucí - trať)

GPZ na trati mohou ovlivnit činnost strojvedoucího natolik, že upadne do mikrospánku, krátkodobě ztratí vědomí nebo obdobně jako při požití alkoholu ztratí barvocit a zejména ztrácí vnímání červené barvy. Nejvíce reagují lidé s velkou citlivosti. Většina však o ní ani neví. Pokud GPZ trať jen křižují, nebezpečí nehrozí. Problémy mohou nastat při souběhu s tratí. Zde se člověk dostává do jakéhosi tunelu, ve kterém mohou nastat výše uvedené stavy. Železnice byla vybudována podél vodních toků, v průlomech skal, po vrstevnicích hor apod., a právě zde se nachází nejvíce geoanomálií. Ze statistiky železničních nehod je zřejmé, že dochází v největší míře k projetí návěsti Stůj. Jako příklad tratě s největším počtem projetí návěsti Stůj, uvedu trať v české republice Nymburk - Děčín, která je vybudována podél řeky Labe. Jak jsem již předeslal vodní tok je místo tektonické poruchy - geoanomálie. Pozadu nezůstává ani ostravsko, kde se nám mimo běžné geoanomálie projevuje i poddolování území v důsledku těžby černého uhlí. Když jsem přišel s návrhem prokázat vliv GPZ na činnost strojvedoucího v rámci výzkumného úkolu Českých drah, byly vzneseny námitky, že se na to lidi začnou po nehodách vymlouvat a že by museli být všichni citliví strojvedoucí propuštěni. Logika typická pro to, jak nic v tomto směru nedělat, a když náhodou k nehodě dojde, však on se nějaký viník najde. Ale tady jde přece o životy zaměstnanců, cestujících a v neposlední řadě o velké hmotné škody, které při nehodě vzniknou.

V rámci výzkumného úkolu připravujeme průzkum 10 míst, kde došlo k nehodovým událostem, u nichž všechny aspekty nasvědčují možnosti ovlivnění strojvedoucího GPZ. Při průkazu těchto skutečností je nutno učinit: a) opatření, která by na tento fakt dotyčné pracovníky upozornila:

- v sešitových jízdních řádech uvést místa s možností ovlivnění GPZ,

- v lokomotivních depech v místech nástupu strojvedoucích uvádět zprávy hvězdárny o změnách mag. pole země apod. informace,

- na hlavních tratích označit začátek a konec míst GPZ b) zadání vývoje technického zařízení, které by strojvedoucího v kabině proti těmto vlivům chránilo.

 

2. Dopravní zaměstnanci - trať

Do této skupiny patří všichni pracovníci podílející se na řízení železniční dopravy. Tito lidé se při řízení dopravy zdržují na jednom místě, např. na stavědle, na hlásce, na hradle, v dopravní kanceláři apod. Trvalý pobyt v místě s GPZ může ovlivnit i jejich pracovní výkon v určitý moment tak, že provedou úkon, který je v rozporu s danými předpisy a ohrožuje bezpečnost dopravy.

Zde je nutné vhodně přemístit pracovní místa s dosahu GPZ. Pokud to nelze učinit, je nutno tato místa odrušit vhodnými prostředky.

3. Účastník silničního provozu - trať

Jistě jste mnozí z vás jeli automobilem silničním úsekem rovným a přehledným, bez zatáček a na jeho počátku jste viděli výstražnou tabuli"Pozor úsek častých dopravních nehod". Na některých úsecích dochází ke změně jízdy do protisměru a na jiných ke sjetí z vozovky. Proč tomu tak je? Bylo zjištěno, že zemní záření vyvolává u citlivého řidiče podvědomé svalové reakce, tak jako u proutkaře. Proutek v tomto případě představuje volant vozidla. Čím větší silou řidič svírá volant a napíná své svaly, aby udržel směr jízdy, tím více mu geoanomálie vnucuje odklonění od žádaného směru. Řidič ve skutečnosti anomálie podvědomě sleduje, jako když proutkem hledá vodu.

Mnozí z vás se také při delší jízdě autem, když drží volant oběma rukama, cítí unaveni a mnohdy samovolně pouští jednu ruku z volantu, aby si tělo odpočinulo. To je podobné jako kdybyste na chvíli odložili proutek na hledání vody.

Na úsecích silnic s častými dopravními nehodami byly zjištěny silné GPZ. Byly dělány různé pokusy a zjistilo se, že u řidiče dochází v těchto místech k náhlému poklesu krevního tlaku. Dochází ke změně mozkové biopotenciály a u několika jedinců srdeční činnost jakoby vypadla z rytmu a došlo ke krátkodobým zástavám srdce. Snižovala se také intenzita dýchání, což vede k nedostatku kyslíku v mozku a až ke ztrátě vědomí.

Závislost reakce řidiče na rychlosti vozidla ukázala, že čím větší byla rychlost, tím větší byly výpadky vědomí. Tyto jevy může navíc ovlivnit počasí a doba. Při jejich změnách dochází ke změnám působnosti zemních anomálií. Při vzájemném působení zemní anomálie, metereologické poruchy nebo časového období může citlivý řidič dostat náhlý šok nebo kolaps, který vyvolá chvilkovou ztrátu vědomí, nebo nevědomé pohyby rukou na volantu, či nohou na pedálu. Během jednoho roku bývá asi 60 až 80 kritických dnů. To znamená, že po dobu dvou až tří měsíců mohou někteří z nás být nebezpečni sami sobě, ale i svému okolí. Výzkumy ve Švýcarsku ukázaly, že na silniční anomálie samovolně reaguje přibližně 15 až 20 % citlivých řidičů.

V oblasti železničních přejezdů může dojít k ovlivnění řidiče podle průběhu GPZ, z obou směrů nebo střídavě z jednoho či druhého směru.

Co se tedy může v oblastech takových přejezdů stát? Ve všech případech dochází k průjezdu silničního vozidla "uzavřeným" přejezdem. Ke střetnutí silničního vozidla s vlakem dochází sice zřídka, ale většinou s těžkými následky. V 85 % průjezdu vozidla uzavřeným přejezdem, opustí vozidlo přejezd před příjezdem čela vlaku na přejezd. Chování řidiče je ovlivněno GPZ výše popsaným způsobem tak, že nerespektuje kmitavá červená světla. Může rovněž dojít k tomu, že řidič ztratí barvocit, obdobně jako při požití alkoholu a červená světla prostě nevidí. Místo červené vidí jinou barvu a podmíněný reflex Stůj, který vyvolává červená barva, u něj nenastane.

Jak tedy využít v praxi tyto zkušenosti? Pokud dojde na železničním přejezdu ke střetnutí silničního vozidla s vlakem a výstražné světelné zařízení bylo v pořádku, je nutno provést ohledání místa z hlediska GPZ. Při změně zabezpečení z mechanických závor na světelné výstražné zařízení, provést v rámci veřejnoprávního jednání ohledání z hlediska GPZ a výsledek ohledání uvést jako přílohu protokolu veřejnoprávního jednání. Navrhnout ministerstvu vnitra, aby před přejezdy s GPZ byly na tuto skutečnost řidiči upozorněni dopravní značkou.

 

B. Zdravotní hledisko

Vliv GPZ na zdraví pracovníků při dlouhodobém pobytu je popsán v úvodu. Působení GPZ na člověka se projeví časem u každého. Délka trvání prvního projevu nemoci je závislá na odolnosti organismu jednotlivce. Léčení pracovníka bez toho aniž změní pracovní místo nebo místo spánku, má minimální účinnost. V tomto hledisku je důležitá prevence. Na středních a vysokých školách je nutno tuto problematiku vyučovat v předmětu stavební biologie. Při stavebním záměru je nutno provést průzkum vybraného terénu z hlediska zón a radioaktivního záření. Pokud zde zóny jsou nalezeny a objekt není možné umístit jinde (např. nádraží) je nutno situovat stavbu tak, aby GPZ probíhaly ve stěnách budov a aby místnosti, kde jsou trvalá pracoviště, byla situována v místech, kde zóny neprobíhají. V místnostech stávajících provozů je potřebné provést ohledání místa, přemístění pracovních míst mimo vliv zón a tam, kde tohle provést nelze, zajistit odrušení zón vhodnými prostředky.

 

Závěr

Problematika zón škodlivých lidskému zdraví není věcí novou, ale znovu objevenou, vytaženou na světlo nejen u nás, ale i v zahraničí. V současné době probíhá výzkum pro Českou státní pojišťovnu z hlediska silničních nehod.

Proutkařstvím se zabýval již čínský císař Kuang Yü, který panoval v letech 2205 - 2197 př. n. l. V Číně těmto zónám říkali dračí žíly. V Evropě popsal proutkařský jev poprve Plinius starší (23 - 78 n. l.). U nás je v současné době řada velmi dobrých telestétů. České dráhy chtějí provést průzkum lokalit, kde došlo k železničním nehodám. O výsledku těchto šetření Vás budu informovat možná příště.

Bezpečnost dopravy a zdraví lidí jsou místa, kam je nutno

úměrně vložit prostředky. I při stavbách technologických zařízení je nutno brát na zřetel tuto problematiku a například v místě GPZ nestavět návěstní bod, automatické hradlo nebo stavědlovou ústřednu zabezpečovacího zařízení. Jsme teprve na počátku a teprve výzkumné práce ukážou, jaká opatření bude nutno v této problematice udělat. Fakt je ten, že některé nehody jednoznačně ukazují podivným chováním strojvedoucího, že někde není něco v pořádku. A tak zatím prověřujeme po nehodách lokomotivy, zabezpečovací zařízení apod. abychom nakonec konstatovali, že vinu má lidský činitel. Železniční lékaři by asi mohli také udělat statistiku chorob podle pracovišť. I když u každého pracovníka může jít o jinou chorobu, za jinou délku v místě pobytu. Problematika vlivu GPZ na bezpečnost dopravy a zdraví pracovníků je široká, ale opatření učiněná na základě zjištěných výsledků znamenají pro železnici velké úspory nejen v rámci bezpečnosti dopravy, ale také v prevenci nemocnosti pracovníků.

 

Pozn. „Tuto přednášku jsem přednesl v roce 1993 na VIII. Kongresu pro výzkum psychotroniky v USA ve městě Millwaukee na Universitě Wisconsin“